AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Mulgi Vallavolikogu istung


Mulgi Vallavolikogu VIII istung toimub kolmapäeval, 18. aprillil 2018. a algusega kell 15.00 Mõisakülas Kiikre 13, Mõisaküla kultuurimajas. Istungile kinnitamiseks esitava p ä e v a k o r r a kavand: 1. Osalemine hajaasustuse programmis ja hajaasutuse programmi rakendamiseks kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
  Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 2. Asendushooldus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 3. Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas
  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 4. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord
  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 5. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 6. Projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ osalemine

  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 7. Projektis „500 kodu tuleohutuks“ osalemine

  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 8. Mulgi valla aasta haridustöötaja statuut

  Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

  Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 9. Alustava õpetaja toetuse andmise kord

  Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

  Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 10. Sporditoetuste määramise kord

  Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

  Kaasettekandja: spordikomisjoni esimees Imre Jugomäe

 11. Mulgi vallas tiheasutusalal üksikpuude raiumise loa andmise kord

  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

  Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 12. Karksi Valla Kultuurikeskuse nime muutmine ja põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

  Ettekandja: jurist Inge Dobrus

  Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Eveli Allik

 13. Detailplaneeringu algatamine (Karksi-Nuia Aasa tn 13, Mõisaküla Koidu tn 1)

  Ettekandjad: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav ja abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

  Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 14. Äriruumi üürilepingu pikendamine (Mõisaküla Pärnu mnt 29 ja Pärnu mnt 45)

  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

  Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 15. Maareformi seaduses, maakatastriseaduses, maamaksuseaduses ja maa hindamise seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele

  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

  Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 16. Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele

  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

  Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 17. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (OÜ Viljavärk – Maisipõllu kinnistu Raamatu küla)

  Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

  Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 18. Määruste kehtetuks tunnistamine

  Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

  Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 19. Kohal algatatud küsimused
 20. Vallavanema ja volikogu esimehe info

  Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling