AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Liikluspiirangu kehtestamine

Mulgi Vallavalitsuse 03.04.2018 korraldus nr 176

Liikluspiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Lähtudes Liiklusseaduse § 12 lõike 1 ja Majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määruse nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alase loa taotlemise ja loa väljastamise kord“ § 4  alusel ning arvestades ilmastikuoludega, mille tõttu teekatte kandevõime on nõrgenenud ja raskeveokid võivad teid ja tänavaid kahjustada

Mulgi Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:

1. Kehtestada korralduse jõustumisest kuni 10. maini 2018 Mulgi valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel ja tänavatel ajutine liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass ületab 8 tonni.

2. Määruse eesmärk on Mulgi valla avalikult kasutatavate kohalike teede, tänavate ja teerajatiste kahjustamise vältimine, mis on tingitud looduslikest mõjudest nagu pinnase sulamine.

3. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud liikluspiirang ei laiene operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale ettevõttele.

4. Kehtestatud liikluspiirangu eiramisest tulenevad kahjud hüvitab kahju tekitaja.

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

6. Avaldada liikluspiirangute alane teave Mulgi valla veebilehtedel.