AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Toetusprogramm „Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“

Taotlusvoor avaneb 11. detsembril 2017 ja kestab 15. jaanuarini 2018.

Rahvakultuuri Keskuse pressiteade 06.12.17

Avalik konkurss kultuuriprogrammi „Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlustele algab 11. detsembril. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 15. jaanuaril 2018 (kaasaarvatud). Vastu võetakse taotlusi 2018. aastal läbi viidavate projektide jaoks.

Programmi üldeesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised. Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad.

Alates 2018. aastast jaguneb programmi sihtala – Mulgimaa – nelja omavalitsuse vahel. Viljandimaal paikneb see Viljandi valla lõunaosas ja kogu Mulgi valla alal, Valgamaast haarab ta Tõrva valla ning Pärnumaa Saarde valla idakaarest väikese osa.

„Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ põhineb endisel riiklikul programmil „Lõunaeesti keel ja kultuur 2000–2009“ ja on jätkuks programmile „Mulgimaa kultuuriprogramm 2010–2013“ ja „Mulgimaa kultuuriprogramm 2014–2017“. Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus.

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Mulgimaa pärimuskultuuri programmi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel http://www.rahvakultuur.ee/?s=2388

 

Lisainfo:

Liina Talu, programmi koordinaator, tel: 605 2027, e-post: liina.talu@rahvakultuur.ee