AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
SA Abja Haigla
Perearstid
Abja apteek
Hambaarst
Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

SA Abja Haigla koduõendusteenuse osutamisel plaanilise ravijärjekorra pidamise kord

1. Plaanilise ravijärjekorra reeglid on kehtestatud tulenevalt Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest ja Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingust.

2. Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on Sotsiaalministri 21.08.2008.a. määrus nr 46: Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded.

3. SA Abja Haigla  osutab koduõendusteenust   ravijärjekorra alusel.

4. Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja vabadest kohtadest,  kusjuures sarnase meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust sarnastel tingimustel ja tervishoiuteenuse kindlaksmääratud aeg sõltub patsiendi meditsiinilistest vajadustest. Registreerimine toimub esimesele vabale kohale.

5. Ravijärjekorra pidamise reeglite täitmise eest vastutab haigla koduõde.

6. Registreerides patsienti, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg,

2. planeeritav koduõe esmase visiidi aeg,

3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos),

4. patsiendi kontaktandmed,

5. suunava arsti kontaktandmed,

6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev,

7. ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus (ravijärjekorras ette- või   tahapoole viimine või ravijärjekorrast väljaarvamine),

8. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest,

9. ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust

Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

kood 62 - rahalise ressursi piiratus

kood 63 - teenuse osutaja võimsuse puudumine;

kood 64 - patsiendipoolne põhjus;

kood 65 - teenuse osutamisega seotud põhjus;

kood 66 - muu põhjus

 

7. Tervishoiuteenuse osutaja peab ravijärjekorda paberkandjal

8. Ravijärjekorra pidamiseks on sisse seatud žurnaal.

9. Ravijärjekorras muudatuste tegemisel (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimisel või ravijärjekorrast väljaarvamisel) pannakse kirja muudatuse tegemise kuupäev ja põhjus ning märge, patsiendi teavitamisest. Ravijärjekorras muudatuse tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

10. Patsientide ravijärjekorda registreerimine toimub tööpäeviti  (E–R) kell 8.00-16.00 koduõe telefonil  56649437, haigla telefonil 4355505 või e-posti aadressil abjahaigla hot.ee

11. Kui patsient registreeritakse koduõendusteenuse ravijärjekorda e-posti teel, teatab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile telefoni või e-posti teel  koduõe esmase visiidi aja.

12. Järjekorra pidamist puudutavad andmed esitab tervishoiuteenuse osutaja kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest Terviseametile ja Eesti Haigekassale.

13. Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud Eesti Haigekassale esitama ravijärjekorra aruande vastavalt ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.

14. Ravijärjekorda panemise reeglid vaadatakse üle kord aastas ja vajadusel tehakse muudatused teenuse kättesaadavuse parandamiseks.