AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
SA Abja Haigla
Perearstid
Abja apteek
Hambaarst
Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

SA Abja Haigla kaebuste lahendamise kord

(Kinnitatud juhataja käskkirjaga  nr 1-6/7 19.oktoobril 2010.a.)

 

Kaebuste ja ettepanekute leht 

 

SA Abja Haiglas käsitletakse kaebusi ja nende lahendamist kui teenuste kvaliteedi edendamise süsteemi  olulist osa.

Kaebusi on võimalik esitada kirjalikult vastaval vormil, e-kirjana või suuliselt. Kirjaliku kaebuse esitamiseks on asutuses olemas vormikohane „Kaebuste ja ettepanekute leht“, mida saab  valveõe käest. Vormikohane kaebuste esitamine on soovituslik. Kirjaliku kaebuse võib anda valveõele, vanemõele, juhatajale või lasta I korrusel asuvasse postkasti, samuti võib saata postiga. Kirjaliku kaebuse võib saata ka  elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

Kliendil on õigus nõuda, et asutuse töötaja aitab tal kaebust kirjalikult vormistada.

Asutuse postiaadress on: Järve tn 1, Abja-Paluoja, 69403; e-post: abjahaigla@hot.ee

 

Kirjalikul kaebusel peab olema kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja aadress, millele oodatakse vastust. Anonüümseid kaebusi ei loeta kaebusteks ja need ei kuulu lahendamisele. Enne kirjaliku kaebuse esitamist on soovitav saada vastus või lahendus oma probleemile hooldajalt, õelt või vanemõelt.

 

Kirjalikud kaebused registreerib asutuse juhataja ja suunab kaebuse lahendamiseks ning vastamiseks  vanemõele ühe tööpäeva jooksul.

Vanemõde vaatab kaebuse läbi ja koostab vastuse ühe töönädala jooksul kahes eksemplaris: üks kaebuse esitajale, teine juhatajale. Kaebused (originaalid)  ja kaebuste vastused arhiveeritakse.

 

Juhul kui kaebuse lahendamine ei ole  vanemõe pädevuses, pöördub ta asutuse juhataja poole. Sellisel juhul on kaebusele vastamiseks aega üks kuu.

 

Suuliste kaebuste esitamisel täidab asutuse töötaja, kellele suuline kaebus esitati, vormikohase „Kaebuste ja ettepanekute lehe“. See täidetakse juhul kui kaebuse esitaja ei saa koheselt oma probleemile lahendust või teda rahuldavat vastust. Vormistatud kaebus esitatakse juhatajale. Kirjalik vastus tuleb koostada juhul, kui kaebuse esitaja seda soovib.

Esitatud kaebusi analüüsitakse kaks korda aastas, eesmärgiga parandada teenuste kvaliteeti.

 

Lisaks asutusesisesele kaebuste ja ettepanekute esitamise võimalusele on klientidel õigus kaebusi ja ettepanekuid esitada   valda, maavalitsusse, haigekassasse, terviseametisse, õiguskantslerile ja pöörduda ka kohtusse.