AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
SA Abja Haigla
Perearstid
Abja apteek
Hambaarst
Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

SA Abja Haigla statsionaarse õendusabi plaanilise ravijärjekorra pidamise kord

1. Plaanilise ravijärjekorra reeglid on kehtestatud tulenevalt Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest ja Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingust.

2. Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on Sotsiaalministri 21.08.2008.a. määrus nr 46: Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded.

3. SA Abja Haigla  osutab iseseisavat statsionaarset õendusabi ravijärjekorra alusel.

4. Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja vabadest kohtadest,  kusjuures sarnase meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust sarnastel tingimustel ja tervishoiuteenuse kindlaksmääratud aeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilistest vajadustest. Registreerimine toimub esimesele vabale kohale.

5. Ravijärjekorra pidamise reeglite täitmise eest vastutab haigla juhataja  ja õendusjuht.

6. Registreerides patsienti statsionaarsele õendusabile, kantakse ravijärjekorra žurnaali järgmised andmed:

1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg,

2. planeeritav ravile saabumise aeg,

3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos),

4. patsiendi kontaktandmed,

5. suunava arsti kontaktandmed,

6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev,

7. ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus (ravijärjekorras ette- või   tahapoole viimine või ravijärjekorrast väljaarvamine),

8. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest,

9. ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust

Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

kood 62 - rahalise ressursi piiratus

kood 63 - teenuse osutaja võimsuse puudumine;

kood 64 - patsiendipoolne põhjus;

kood 65 - teenuse osutamisega seotud põhjus;

kood 66 - muu põhjus

 

7. Tervishoiuteenuse osutaja peab ravijärjekorda paberkandjal

8. Ravijärjekorra pidamiseks on sisse seatud vastav žurnaal.

9. Ravijärjekorras muudatuste tegemisel (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimisel või ravijärjekorrast väljaarvamisel) pannakse kirja muudatuse tegemise kuupäev ja põhjus ning märge, patsiendi teavitamisest. Ravijärjekorras muudatuse tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

10. Patsientide ravijärjekorda registreerimine toimub tööpäeviti  (E–R) kell 8.00-16.00 telefonil  4355505 või e-posti aadressil abjahaigla hot.ee

11. Kui patsient registreeritakse statsionaarse õendusabi ravijärjekorda e-posti teel, teatab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile telefoni või e-posti teel tervishoiuteenusele saabumise aja.

12. Ravijärjekorra pidamist puudutavad andmed esitab tervishoiuteenuse osutaja kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest Terviseametile ja Eesti Haigekassale.

13. Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud Eesti Haigekassale esitama ravijärjekorra aruande vastavalt ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.

14. Ravijärjekorda panemise reeglid vaadatakse üle kord aastas ja vajadusel tehakse muudatused teenuse kättesaadavuse parandamiseks.