AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine

Delikaatsete isikuandmete töötlejad peavad töötlemise registreerima Andmekaitse Inspektsioonis (edaspidi AKI) peetavas registris.

Abja Vallavalitsus on delikaatsete isikuandmete töötlemiseks luba vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 27 lõikele 3.

Registrikanded on avalikud, neid saab vaadata AKI võrgulehel

Registrikannete alusdokumendid on kättesaadavad teabenõude korras. Osalt on alusdokumendid juurdepääsupiiranguga (nt turvameetmete kirjeldused).

Juurdepääsupiiranguga registriteave on kättesaadav isikuandmete töötlejale endale (sh tema õigusjärglasele, seaduslikule või volitatud esindajale), samuti pädevale ametiisikule seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.

Registrikandeid säilitatakse alaliselt. Registrikannete alusdokumente, samuti kehtetuid registrikandeid isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute kohta säilitatakse 5 aastat pärast kande kehtetuks muutmist.