AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Abja valla alaealiste komisjon

Alaealise mõjutusvahendite seadus

Abja valla alaealiste komisjon on Abja Vallavalitsuse juures alaealise mõjutusvahendite seaduse alusel töötav komisjon.

Alaealiste komisjon koordineerib oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd, arutab alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumisi ning rakendab alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid. Komisjon on seitsmeliikmeline ja selle tööd korraldab sekretär.

Taotluse alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks alaealiste komisjonis võivad esitada:
1) alaealise seaduslik esindaja;
2) politseiametnik;
3) alaealise elukohajärgse valla- või linnavalitsuse volitatud esindaja;
4) lastekaitseametnik;
5) sotsiaalametnik;
6) kohtunik;
7) prokurör;
8) keskkonnajärelevalve asutuse ametnikud.

Taotlus alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks esitatakse kirjalikult koos talle koolist või töökohast antud iseloomustuse ja sotsiaaltöötaja arvamusega tema perekonna kohta.

Alaealiste komisjon arutab alaealise õiguserikkumise asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul, arvates taotluse saabumisest, või lükkab arutelu edasi kooskõlas seadusega.

Alaealiste komisjoni istungil peab viibima alaealine, tema esindaja ja alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks taotluse esitanud isik või taotluse esitanud institutsiooni esindaja. Kohtunik või prokurör, kes on esitanud taotluse alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks, osaleb alaealiste komisjoni istungil soovi korral.

Istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamise ning otsuse teatavakstegemise kohta.

Alaealisele võib kohaldada ühte või mitut järgmistest mõjutusvahenditest:
1) hoiatus;
2) koolikorralduslikud mõjutusvahendid;
3) vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde;
4) lepitamine;
5) kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või perekonnas hooldaja juures või asenduskodus;
6) üldkasulik töö;
7) käendus;
8) noorte- või sotsiaalprogrammides või rehabilitatsiooniteenuses või ravikuurides osalemine;
9) kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine.

 

 

Abja valla alaealiste komisjoni kooseis:

Alaealiste komisjoni esimees:
Guldar Järve – Eesti Kristlik Nelipühi Kiriku praost

Alaealiste komisjoni aseesimees:
Mari Saarela – Abja valla Päevakeskuse juhataja - sotsiaaltöötaja

Alaealiste komisjoni liikmed:
Ürjo Mälksoo  – perearst
Eda Tiit – SA Abja Haigla erakorralise meditsiini õde
Jüri Ojamaa – Abja Gümnaasiumi direktor

Tõnis Artla – Lõuna Politseiprefektuuri Abja valla vanemkonstaabel
Maie Bratka – Abja valla sotsiaal-ja noorsootöö spetsialist - alaealiste komisjoni sekretär

 

Kontaktandmed:
Abja Vallavalitsus
Alaealiste komisjon
Pärnu mnt 30

69403 Viljandimaa
Telefon 435 4786
E-post: maie abja.ee