AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
VALLA VALIMISKOMISJON
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

HAJAASUSTUSE PROGRAMM

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2016

 


Maavanema 05.04.2016 korraldus nr 1-1/16/327

 

Hajaasustuse programmi 2016.a. toetuse saajad

 

Taotluste hindamise komisjon

 

Taotluste vastuvõtt toimub 08.04.201608.06.2016 Abja vallas, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.

 

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks  toetatakse programmis järgmisi valdkondi:

  • Veesüsteemide
  • Kanalisatsioonisüsteemide
  • Juurdepääsuteed
  • Autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
     

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011-2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.


Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

3. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

4. Toetuse taotluses tuleb ära näidata kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral).

5. Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

6. Kaastaotleja peab vastama punktides 1 - 3 nimetatud nõuetele.

7. Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, taotleja lähisugulane (vanavanem, vanem, vend, õde, laps, lapselaps) või hõimlane (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde, laps). Tegevusi majapidamistes, kus taotleja on majapidamise valdaja, toetatakse tingimusel, et valduse aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast arvates.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused leiate riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjast nr 1-1/16/073 (Hajaasustuse programmi 2016. aastaprogrammdokument)

 Info: Jane Lumiste
Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 433 0431
E-post:
Jane.Lumiste viljandi.maavalitsus.ee

Anne Karjus
Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 433 0423
E-post:
anne.karjus viljandi.maavalitsus.ee

Hajaasustuse programmi kontaktisik Abja vallas

Arvi Meidla

Tel: 43 54 793

E-post: arvi[ät]abja.ee
 

Taotlus koos vajalike dokumentidega tuleb esitada elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse hiljemalt 08.06.2016., kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.

Taotlus tuleb esitada nõutud taotlusvormil iga valdkonna kohta eraldi. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt ja see peab sisaldama hajaasustuse programmi 2016.a programmdokumendi punktides 10.1.1. – 10.1.8. nimetatud kohustuslikke lisadokumente.

Hajaasustuse programmdokument ja taotlusvormid:

TAOTLEJALE

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE


Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013

REOVEE PUHASTAMINE HAJAASUSTUSALAL

Hajaasustuse programmi 2015.a. toetuse saajad