AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Õigusaktid

Vallavalitsuse ja vallavolikogu määrused on kättesaadavad Riigi Teatajast


Valdkond

Pealkiri

avaldamine

Kehtivuse aeg

EHITUS

Abja valla ehitusmäärus

RT IV, 01.11.2012, 20

04.11.2012 - …

 

 

 

 

ELAMUMAJANDUS

 

 

 

·         eluruumid

 

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel

 

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel

RT IV, 31.12.2012, 26

 

 

 

 

 

RT IV, 02.09.2015, 9

03.01.2013 - 04.09.2015

 

 

 

05.09.2015

-

...

 

Abja valla munitsipaalomandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord

RT IV, 06.06.2012, 3

 

01.01.2011 - …

 

Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

RT IV, 31.05.2012, 20

01.01.2011 - …

·         ühisveevärk ja kanalisatsioon

Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine

RT IV, 29.08.2012, 21

01.09.2012 - …

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) liitumise ja kasutamise eeskiri

RT IV, 22.02.2013, 19

25.02.2013 - …

 

Abja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

RT IV, 22.08.2014, 22

25.08.2014 - …

 

 

 

 

 

 

 

 

ETTEVÕTLUS

Ettevõtluse alustamise toetamiseks antava stardiabi andmise kord

RT IV, 01.11.2012, 27

01.01.2011 - …

 

Abja valla eelarvest mittetulundusühingute, seltsingute, valla osalusega äriühingu ja sihtasutuse projekttaotluste toetuse kord.

RT IV, 01.10.2013, 47

04.10.2013 - …

HARIDUS

 

 

 

·         huviharidus

Abja Muusikakooli õppetasu suuruse kehtestamine

RT IV, 06.12.2013, 32

01.01.2014 - …

 

Abja Muusikakooli põhimäärus

RT IV, 29.08.2012, 16

01.09.2012 - …

 

Pedagoogide töötasustamise alused Abja Muusikakoolis ja Abja Lasteaias

RT IV, 28.11.2012, 33

01.12.2012 - …

 • kool

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

RT IV, 18.09.2013, 25

21.09.2013 - …

 

Haridusasutuste tegevuskulude 2014 aasta kohamaksumuste kinnitamine

RT IV, 03.12.2013, 49

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Abja Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

RT IV, 28.11.2012, 32

17.11.2012 - …

 

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

RT IV, 28.11.2012, 31

01.12.2012 - …

 

Abja Gümnaasiumi põhimäärus

RT IV, 29.08.2012, 4

01.09.2012 - …

 

Abja Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

RT IV, 29.08.2012, 15

01.09.2012 - …

 

Abja Gümnaasiumi arengukava kehtestamine aastateks 2014-2016

RT IV, 24.04.2014, 31

27.04.2014 - 31.12.2016

 

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

RT IV, 28.11.2012, 34

01.12.2012 - …

 • lasteasutus

Abja Lasteaias vanemate poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine

RT IV, 14.11.2012, 27

01.06.2012 - …

 

Abja Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

RT IV, 24.04.2013, 80

27.04.2013 - …

 

Haridusasutuste tegevuskulude 2014 aasta kohamaksumuste kinnitamine

RT IV, 03.12.2013, 49

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Abja Lasteaia põhimäärus

RT IV, 06.06.2012, 2

01.07.2012 - …

 

Abja Lasteaia arengukava aastateks 2012-2015

 

Abja Lasteaia arengukava aastateks 2016-2019

RT IV, 06.06.2012, 7

 

 

 

RT IV, 30.10.2015, 6

27.10.2011 - 31.12.2015

 

02.11.2015 - 21.12.2019

 

Pedagoogide töötasustamise alused Abja Muusikakoolis ja Abja Lasteaias

RT IV, 28.11.2012, 33

01.12.2012 - …

 

 

 

 

KESKKOND JA HEAKORD

 

 

 

 • heakord

Abja valla heakorraeeskiri

RT IV, 01.11.2012, 18

04.11.2012 - …

 

Tiheasustusalal kasvavate puude raiumise kord

RT IV, 05.10.2012, 20

10.07.2006 - …

 • jäätmekäitlus

Korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimise delegeerimine vallavalitsusele

RT IV, 01.11.2012, 44

31.01.2011 - …

 

Abja valla jäätmehoolduseeskiri

RT IV, 03.07.2012, 26

27.03.2011 - …

 

Jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise kord

RT IV, 05.10.2012, 21

01.09.2012 - …

 • kalmistu

Abja valla kalmistute kasutamise eeskiri

RT IV, 01.11.2012, 22

04.11.2012 - …

 

 

 

 

 

 

 

 

KORRAKAITSE

 

 

 

 • avaliku korra tagamise meetmed

Abja valla kriisikomisjoni põhimäärus

RT IV, 08.06.2012, 13

01.04.2010 - …

 • avaliku ürituse kord

Abja vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

RT IV, 22.08.2014, 8

01.09.2014 - …

 • kasside ja koerte pidamine

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Abja vallas

RT IV, 22.08.2014, 9

25.08.2014 - …

KULTUUR JA SPORT

 

 

 

 • kultuuriasutused

Abja Kultuurimaja põhimäärus

RT IV, 08.06.2012, 7

10.02.2007 - …

 • rahvaraamatukogu

Abja Raamatukogu kasutamise eeskiri

RT IV, 29.08.2012, 17

01.09.2012 - …

 

Abja Raamatukogu põhimäärus

RT IV, 29.08.2012, 18

01.09.2012 - …

 

Kamara Raamatukogu põhimäärus

RT IV, 29.08.2012, 19

01.09.2012 - …

 

Kamara Raamatukogu kasutamise eeskiri

RT IV, 29.08.2012, 20

01.09.2012 - …

 • sport

Abja Spordi- ja Tervisekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

RT IV, 22.08.2014, 10

01.09.2014 - …

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLA VALITSEMINE

 

 

 

 • andmekogud ja infoturve

Abja Vallavalitsuse infoturbepoliitika

RT IV, 06.06.2012, 5

05.12.2010 - …

 • delegeerimine

Loa andmine Abja Vallavalitsusele

RT IV, 01.11.2012, 16

27.03.2012 - …

 

Loa andmine Abja Vallavalitsusele

RT IV, 01.11.2012, 19

27.03.2012 - …

 

Abja Vallavalitsusele volituste andmine Abja valla ühtse asjaajamiskorra kehtestamiseks

RT IV, 01.11.2012, 21

04.11.2012 - …

 

Korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimise delegeerimine vallavalitsusele

RT IV, 01.11.2012, 44

31.01.2011 - …

 

Ruumiandmete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Abja Vallavalitsusele

RT IV, 06.06.2012, 10

23.01.2012 - …

 • hallatavate asutuste põhimäärused, palgad, struktuur ja koosseisud

Abja Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

RT IV, 28.11.2012, 32

17.11.2012 - …

 

Abja Lasteaia põhimäärus

RT IV, 06.06.2012, 2

01.07.2012 - …

 

Abja Muusikakooli põhimäärus

RT IV, 29.08.2012, 16

01.07.2012 - …

 

Abja Raamatukogu põhimäärus

RT IV, 29.08.2012, 18

01.09.2012 - …

 

Kamara Raamatukogu põhimäärus

RT IV, 29.08.2012, 19

01.09.2012 - …

 

Abja Kultuurimaja põhimäärus

RT IV, 08.06.2012, 7

10.02.2007 - …

 

Kamara Noortetoa põhimääruse kinnitamine

RT IV, 08.06.2012, 9

25.06.2007 - …

 

Abja Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

RT IV, 08.06.2012, 10

25.12.2009 - …

 

Abja Päevakeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

RT IV, 08.06.2012, 11

25.12.2009 - …

 

Abja Gümnaasiumi põhimäärus

RT IV, 29.08.2012, 4

01.09.2012 - …

 

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

RT IV, 28.11.2012, 34

01.12.2012 - …

 

Abja Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine

 RT IV, 28.11.2012, 69

26.11.2012 - …

 

Abja Gümnaasiumi pedagoogide töötasustamise alused ja palgamäärad

RT IV, 05.02.2013, 6

08.02.2013 - …

 

Abja Spordi- ja Tervisekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

RT IV, 22.08.2014, 10

01.09.2014 - …

 • hanked

Riigihangete korraldamise kord

RT IV, 06.06.2012, 8

01.02.2012 - …

 • KOV põhimäärus

Abja valla põhimäärus

RT IV, 29.11.2012, 2

01.01.2013 - …

 • Valla arengukava

Abja valla arengukava 2009-2018 uue redaktsiooni vastuvõtmine

RT IV, 04.10.2014, 38

07.10.2014 - 31.12.2018

 • Valla teenistus

Abja valla asutuste ühtne asjaajamiskord

RT IV, 31.12.2012, 42

01.01.2013 - …

 

Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

RT IV, 22.02.2013, 1

01.04.2013 - …

 

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

RT IV, 06.03.2014, 3

09.03.2014 - …

 

Abja Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate palgajuhend

RT IV, 21.01.2016, 5

30.01.2016 - …

 • Vallavalitsus, ametiasutus ja selle töökorraldus

Abja valla kriisikomisjoni põhimäärus

RT IV, 08.06.2012, 13

01.04.2010 - …

 

Abja valla ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

RT IV, 19.09.2014, 2

01.10.2014 - …

 

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

RT IV, 21.09.2013, 35

24.09.2013 - …

 • Vallavara valitsemine

Abja valla ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

RT IV, 19.09.2014, 2

01.10.2014 - …

 

Abja vallavara valitsemise kord

RT IV, 06.06.2012, 9

01.02.2012 - …

 

Abja valla munitsipaalomandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord

RT IV, 06.06.2012, 3

01.01.2011 - …

 

Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

RT IV, 31.05.2012, 20

01.01.2011 - …

 • Valdkondlikud ja muud arengukavad

Abja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

RT IV, 22.08.2014, 22

25.08.2014 - …

 • valimised

Valla valimiskomisjoni asukoha määramine

RT IV, 06.06.2012, 1

22.08.2009 - …

 

Valimisjaoskondade moodustamine

RT IV, 24.05.2013, 27

27.05.2013 - …

 • volikogu töökorraldus

Abja Vallavolikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni põhimäärus

RT IV, 04.10.2012, 1

07.10.2012 - …

 

Abja Vallavolikogu alatise arengu- ja majanduskomisjoni põhimäärus

RT IV, 06.03.2014, 4

09.03.2014 -

 

Abja Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni põhimäärus

RT IV, 28.03.2014, 13

31.03.2014 - …

 

Vallavolikogu alatise spordi- ja noorsootöökomisjoni põhimäärus

RT IV, 28.03.2014, 14

31.03.2014 - …

 

Abja Vallavolikogu alatise keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni põhimäärus

RT IV, 29.04.2014, 21

09.03.2014 - …

 

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

RT IV, 06.03.2014, 3

09.03.2014 - …

 

Volikogu esimehele töötasu ja hüvituse määramine, aseesimehele hüvituse määramine ning volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord

RT IV, 22.08.2014, 24

01.09.2014 -…

 

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

RT IV, 21.09.2013, 35

24.09.2013 - …

NOORSOOTÖÖ JA LASTEKAITSE

Kamara Noortetoa põhimääruse kinnitamine

RT IV, 08.06.2012, 9

25.06.2007 - …

 

Abja Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

RT IV, 08.06.2012, 10

25.12.2009 - …

 

Abja valla Noortevolikogu põhikiri

RT IV, 31.01.2013, 18

03.02.2013 - …

PLANEERIMINE

 

 

 

 

 

 

 

RAHANDUS JA EELARVE

 

 

 

 • aasta eelarve

Abja valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

RT IV, 04.03.2014, 73

07.03.2014 - 31.12.2014

 

Abja valla 2014. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

RT IV, 16.08.2014, 6

19.08.2014 - 31.12.2014

 • eelarvestrateegia

Abja valla arengukava 2009-2018 uue redaktsiooni vastuvõtmine

RT IV, 01.10.2015, 25

04.10.2015 - 31.12.2019

 • maksud

Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust maksuvabastuse rakendamine 2016. aastal

RT IV, 26.11.2015, 35

29.11.2015 - 31.12.2016

 

Teede ja tänavate sulgemise maks

RT IV, 04.06.2013, 5

10.06.2013 - …

 • raha kasutamine

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

RT IV, 04.10.2014, 9

07.10.2014 - …

SOTSIAALHOOLEKANNE

 

 

 

 • teenused

Lapsehoiuteenuse osutamise ja toetuse maksmise kord Abja vallas

RT IV, 26.11.2014, 26

29.11.2014 - …

 

Abja Päevakeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

RT IV, 08.06.2012, 11

RT IV, 08.06.2012, 11

25.12.2009 - …

 

Hooldekodusse suunamise kord Abja vallas

RT IV, 29.04.2014, 6

02.05.2014 - …

 

Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

RT IV, 31.05.2012, 20

01.01.2011 - …

 

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

RT IV, 04.10.2014, 9

07.10.2014 - …

 • toetused

Lapsehoiuteenuse osutamise ja toetuse maksmise kord Abja vallas

RT IV, 26.11.2014, 26

29.11.2014 - …

 

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

RT IV, 31.05.2012, 17

21.04.2009 - …

 

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel

RT IV, 02.09.2015, 37

01.01.2015 - …

 

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

RT IV, 28.11.2012, 31

01.12.2012 - …

 

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Abja vallas

RT IV, 03.06.2014, 5

06.06.2014 - …

TERVISHOID

Abja Päevakeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

RT IV, 08.06.2012, 11

25.12.2009 - …

 

SA Abja Haigla arengukava kinnitamine

RT IV, 08.06.2012, 12

22.04.2009 - 31.12.2015

TRANSPORT JA LIIKLUS

 

 

 

 • kohanimed ja ruumiandmed

Abja valla aadressitähiste eeskiri

RT IV, 03.09.2013, 10

06.09.2013 - …

 • liikluskorraldus, teed ja tänavad

Lumetõrje teostamine Abja vallas

RT IV, 06.06.2012, 6

10.11.2011 - …

 

Abja valla kohalike maanteede ja Abja-Paluoja linna tänavate nimekirja kinnitamine ja avalikuks kasutamiseks määramine

RT IV, 29.11.2012, 1

02.12.2012 - …

 

Abja valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri

RT IV, 27.06.2012, 16

01.06.2012 -

 

Teede ja tänavate sulgemise maks

RT IV, 04.06.2013, 5

10.06.2013 -

 

Abja valla teede ja erateede avalikuks kasutamiseks määramine ning korraldamise eest vastutava isiku määramine

RT IV, 27.06.2012, 17

01.06.2012 - …

 

Teede valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord

RT IV, 27.06.2012, 22

01.06.2012 - …

 

Abja valla teede ja erateede avalikuks kasutamiseks määramine ning teehoiu korraldamise eest vastutava isiku määramine

RT IV, 29.04.2014, 22

02.05.2014 - …